หน้าหลัก
หน้าหลัก
รู้จักยส
อยู่กับปวงประชา
ข่าวย้อนหลัง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ไถ่ : รายงานสถานการณ์
การศึกษาเพื่อสิทธิ&สันติภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ ยส.
มุมมองสิทธิฯ ในหนัง
กิจกรรม ยส.
คลังภาพ ยส.
เว็บบอร์ด ยส.
เว็บเพื่อนบ้าน
Facebook ยส.

ยส. (ยุติธรรมและสันติ)

จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 127 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คลิก เขียนสมุดเยี่ยมคลิก เขียนสมุดเยี่ยม
ขอบคุณทุกท่าน
ที่แวะเข้ามาค่ะ

แนะนำสื่อ ฉบับล่าสุด


วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 117: เปลี่ยนโลกด้วย วิถีการกิน
 วารสารผู้ไถ่
ฉบับที่ 117


วันสันติสากล 1 มกราคม 2021
 สารวันสันติสากล
1 มกราคม 2021
การเสวนาระหว่างชน
รุ่นต่าง ๆ การศึกษา
และการทำงาน เป็น
เครื่องมือสำหรับการ
สร้างสันติภาพที่ยั่งยืน


น้ำแห่งชีวิต (Aqua fons vitae)
 น้ำแห่งชีวิต
(Aqua fons vitae)
สมณกระทรวงเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์รวม


สมณลิขิตเตือนใจ...แอมะซอนที่รัก (QUERIDA AMAZONIA)
 แอมะซอนที่รัก
(QUERIDA AMAZONIA)
สมณลิขิตเตือนใจ...
ของสมเด็จ-
พระสันตะปาปาฟรังซิส


จงสรรเสริญพระเจ้า... การก้าวออกไปอย่างต่อเนื่องของเอเชีย
หนังสือแปล
จงสรรเสริญพระเจ้า...
การก้าวออกไป
อย่างต่อเนื่องของเอเชีย


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 2 และ3
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร
ภาคที่ 2 และ3
 


ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ภาคที่ 1
หนังสือแปล
Compendium...
ประมวลหลักคำสอน
ด้านสังคมของ
พระศาสนจักร ภาคที่ 1หนังสือ Jesus CEO :  พระเยซูเจ้า นักบริหารชั้นนำ
หนังสือแปล
Jesus CEO :
พระเยซูเจ้า
นักบริหารชั้นนำหนังสือ เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา
หนังสือ เส้นทางสู่
สิทธิมนุษยชนศึกษา


พระสมณสาสน์ความรักในความจริง : Caritas in Veritate
หนังสือแปล
Caritas in Veritate :

พระสมณสาสน์
ความรักในความจริงโปสเตอร์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2532
โปสเตอร์
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.2532


เว็บเพื่อนบ้าน

แวดวงต่างประเทศ

Pax Christi International - PCI

ACPP - Hotline Asia


ดูเว็บอื่นๆ ในหมวด

เว็บน่าสนใจ

เว็บด้านสิทธิฯ

ข่าวสาร/บันเทิง

หน่วยงานองค์กรคาทอลิก


สารวันสิทธิฯ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2547 "การมีส่วนร่วมของประชาชน" พิมพ์
Friday, 19 May 2006

  

"การมีส่วนร่วมของประชาชน"
สารเนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนในพระศาสนจักรไทย
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2547

พี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน

เนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เป็น วันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกบรรดาคริสตชนให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และร่วมมือกันประกาศข่าวดีเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและสิทธิความเป็นมนุษย์
ในปีนี้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) เห็นว่า “สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นสิทธิประการหนึ่ง ที่เราควรตระหนักและให้ความสำคัญ เนื่องจากสิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย ที่รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76 ที่ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐทุกระดับ”

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงกระบวนการที่ประชาชนมีบทบาทในการริเริ่มจัดทำนโยบาย การกำหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบนโยบายและการประเมินผลนโยบาย ซึ่งสามารถกระทำได้หลายระดับและหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล อาทิ การร้องเรียน การชุมนุมสาธารณะ การแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน การอภิปราย การร่วมประชุม และสัมมนา ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นเพียงผู้อำนวยการให้ข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

การร่วมปรึกษาหารือ หรือการประชาพิจารณ์ เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อน
การอนุมัติ หรือการดำเนินโครงการสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต สุขภาพอนามัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยต้องมีกรรมการที่เป็นกลางและคณะกรรมการประมวลสรุปความคิดเห็นของกรรมการ เสนอให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ แต่หน่วยงานของรัฐต้องให้เหตุผลว่า ทำไมต้องตัดสินใจขัดแย้ง หรือไม่เห็นด้วย

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยอาศัยรูปแบบของคณะกรรมการเจรจาต่อรองร่วมกับ
คณะกรรมการที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมถึงมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มมีความคิดที่จะดำเนินโครงการ ร่วมวางแผน ร่วมรับทราบผลกระทบเพื่อหาทางป้องกันปัญหา

ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ เราทุกคนคือลูกของพระเจ้า เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน ฉะนั้นทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะยากดีมีจน เป็นหญิงหรือชาย มีการศึกษาหรือไม่มี ไม่ว่าจะเป็นคนด้อยโอกาส คนพิการ หรือคนเร่ร่อน การเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า หมายถึง เราทุกคนต้องร่วมมือกันปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของพี่น้องทุกคนที่ถูกละเมิดหรือถูกเลือกปฏิบัติ

พระศาสนจักรเรียกร้องให้คริสตชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง เพื่อให้เสียงของพี่น้องผู้ถูกละเมิดสิทธิดังก้องในสังคม ให้สามารถเปล่งเสียงประกาศความทุกข์ยากของตนเองได้

คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ถือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นแนวทางที่สำคัญที่มนุษย์แสดงออกถึงการเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น พระศาสนจักรต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อผดุงสังคมให้ดำรงความยุติธรรม ซึ่งการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้น สมาชิกของพระ ศาสนจักรสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องตามบทบาทที่แต่ละคนเป็นอยู่ ในส่วนของพระสงฆ์ นักบวช ต้องมีหน้าที่ในการเสริมสร้างมโนธรรมสำนึกอันถูกต้องทางศีลธรรมของประชาชน ในส่วนฆราวาสต้องมีส่วนในการศึกษาและให้การศึกษาเรื่องการเมือง รวมทั้งการวิเคราะห์ทางสังคมและจริยธรรม มีส่วนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบาย ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัตินโยบายต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้ พระเจ้าไม่ต้องการให้พระศาสนจักรเป็นสถาบันที่ไร้ความหมายต่อหน้าสังคม หรือถูกผลักให้ตกไปอยู่ชายขอบ แต่พระศาสนจักรต้องเป็นมโนธรรมทางสังคม ต้องยึดและมุ่งปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ในคำสอนของพระเยซูเจ้า พระองค์มีพระประสงค์ให้พวกเราเป็นผู้พิทักษ์ความถูกต้อง ดังที่ทรงสัญญาไว้ว่า “ท่านจะต้องรู้จักความถูกต้อง เพื่อว่าความถูกต้องนี้จะช่วยให้ท่านเป็นอิสระ”

สังคมมนุษย์จะดำรงอยู่อย่างสันติสุขไม่ได้ ถ้าผู้รับผิดชอบบ้านเมืองไม่บริหารประเทศเพื่อความมั่นคงของพลเมือง และมุ่งมั่นทำงานเพื่อพิทักษ์ความดีของส่วนรวม (สันติสุขในแผ่นดิน ข้อ 46) ความดีของส่วนรวมในที่นี้หมายถึง การที่สิทธิของบุคคลได้รับความเคารพ ยอมรับและตระหนักถึง ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม และมีความเท่าเทียมกันกับผู้อื่น เพื่อว่าแต่ละคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยราบรื่น (สันติสุขในแผ่นดิน ข้อ 90)

การที่มนุษย์ทุกคนมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการกำหนดเป้าหมายของสังคม นับว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ความรุนแรงและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในอดีต มักมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชีวิตตนเอง และปัญหาดังกล่าวนี้คงจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต หากว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมทางสังคมไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน (สาสน์วันสันติสากล 1985)

ในวาระนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนร่วมใจกันภาวนาเพื่อระลึกถึงศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน และร่วมปฏิบัติภารกิจในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อแสดงจุดยืนของคริสตชนตามจิตตารมณ์แห่งสารวันสิทธิมนุษยชนฉบับนี้


ขอพระคริสตเจ้าทรงอวยพรแก่พี่น้องผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย

(มีคาแอลบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์)
พระสังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี
มุขนายกคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ

 

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:
หัวเรื่อง:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
ความคิดเห็น:รหัส:* Code

Powered by AkoComment 2.0!

ถัดไป >